Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Klinkers Zoetwaren BV

KvK 92558690

 

Artikel 1: Begripsbepaling 

1. Onder Klinkers wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Klinkers Zoetwaren BV Groothandel in zoetwaren; hierna te noemen Klinkers.


2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten. 

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen Klinkers en haar kopers. 

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Klinkers uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Klinkers. 

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom 

1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, e-mails waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend. 

2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Klinkers. 

Artikel 4: Overeenkomst 

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet. Via e-mail en/of schriftelijk zal de koper geïnformeerd worden wanneer de bestelling niet wordt geaccepteerd. Het voorafgaande geldt ook voor door Klinkers aangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt. 

Artikel 5: Prijzen 

1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Klinkers geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk. 

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Klinkers gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. 

Artikel 6: Betaling 

1. Alle betalingen geschieden vooraf tenzij tussen koper en Klinkers anders is overeengekomen. Klinkers is gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Klinkers op koper. 

2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Klinkers op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Klinkers een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde rente, met een minimum van 8%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. 

3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-. 

4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven. 

5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Klinkers krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt. 

6. Klinkers is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van Klinkers zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Klinkers gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 

1. De eigendom van alle door Klinkers aan koper geleverde producten blijft bij Klinkers zolang koper de vorderingen van Klinkers ter zake van een koopovereenkomst of uit welke hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Klinkers wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Klinkers is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper. 

2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door Klinkers geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. 

3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Klinkers een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Klinkers aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Klinkers, uit welke hoofde dan ook. 

Artikel 8: Levering door Klinkers, levertijd, risico 

1. De bestellingen zullen door Klinkers, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Klinkers heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Klinkers worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door Klinkers gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper. 

2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Klinkers en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Klinkers, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld. 

3. Levering geschiedt op kosten van de koper, tenzij anders is overeengekomen. Klinkers is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper. 

4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat. 

Artikel 9: Levering door derde-toeleverancier 

1. Klinkers is bevoegd om gebruik te maken van door Klinkers aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal Klinkers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

2. De derde-toeleverancier levert de via Klinkers te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij Klinkers de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van Klinkers plaatsvinden. 

3. Klinkers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. Klinkers zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. 

Artikel 10: Reclames op door Klinkers geleverde producten / emballage 

1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Klinkers geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt. 

2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij Klinkers te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Klinkers geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Klinkers slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Klinkers zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden. 

3. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden. 

4. Vanuit het magazijn van Klinkers geleverde emballage wordt teruggenomen, mits gereedstaand, gesorteerd naar soort, in originele fabrieksverpakking en op de door Klinkers aangegeven wijze. De definitieve creditering geschiedt aan de hand van de in het magazijn van Klinkers verrichte telling. 

5. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Klinkers. 

6. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Klinkers. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd. 

Artikel 11: Overmacht 

1. Klinkers is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 

2. Indien Klinkers door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, brand, ofwel bij Klinkers ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Klinkers het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.

3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 12: Ontbinding 

1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Klinkers gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Klinkers toekomende rechten. 

2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Klinkers nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Klinkers voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

3. Alle vorderingen van Klinkers zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Klinkers heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

1. Klinkers aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Klinkers. 

2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten. 

3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Klinkers voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Klinkers tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. 

Artikel 14: Overige verplichtingen van koper 

1. Koper is verplicht Klinkers onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschik-king over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. 

Artikel 15: Wijzigingen 

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Klinkers worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld. 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op de overeenkomsten tussen Klinkers en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen tussen Klinkers en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Klinkers of, zulks ter keuze van Klinkers, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.

  

Aanvullende leveringsvoorwaarden voor overeenkomst van drank- en/of zoetwarenautomaat.

 

1.            Inleiding

 

1.1.        Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen Klinkers en de klant met betrekking tot de op de klantovereenkomst bedoelde drank- en/of zoetwarenautomaat.

1.2.        Wijzigingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

 

 

2.            Duur

 

2.1.        Deze overeenkomst zal van kracht zijn vanaf het moment waarop deze door beide partijen is ondertekend (ingangsdatum).

2.2.        De overeenkomst heeft, te rekenen vanaf de datum waarop de drank- en/of zoetwarenautomaat daadwerkelijk wordt afgeleverd, een initiële looptijd van 3 jaar.

2.3.        Klinkers is ten alle tijden bevoegd om tijdens de looptijd het contract te beëindigen.

2.4.        Tenzij deze overeenkomst door één of beide partijen schriftelijk is opgezegd tegen het einde van de initiële periode met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, wordt deze overeenkomst na ommekomst va de initiële periode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en kan deze telkens door ieder van de partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 

3.            Klinkers diensten

 

3.1.        De Klinkers diensten omvatten:

A             Aflevering en installatie van de drank- en /of zoetwarenautomaat. Klinkers zal al het redelijke doen teneinde af te leveren op de afgesproken afleverdatum en de installatie te laten plaatsvinden in de overeengekomen plaatsingsweek, maar zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade vanwege vertraging. Ingeval aflevering of installatie van de drank- en/of zoetwarenautomaat door toedoen van de klant op de geplande datum niet kan plaatsvinden, kan Klinkers bovengenoemde werkzaamheden naar eigen goeddunken op een later moment uitvoeren en zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant zijn, waaronder bijvoorbeeld begrepen de opslagkosten.

B             Vullen, schoonmaken, afhandelen van de geldstroom en het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zo vaak als Klinkers dit nodig oordeelt.

Ingeval dat Klinkers van mening is dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden niet op de locatie/het plaatsingspunt kunnen worden

uitgevoerd, zal de drank- en /of zoetwarenautomaat zo nodig van de locatie worden verwijderd/worden verplaatst teneinde deze werkzaamheden te voltooien.

 

4.            Assortiment en prijsstellingen

 

4.1.         Het assortiment zal van tijd tot tijd door Klinkers –in overleg met de klant- worden bepaald; de prijsstelling wordt door Klinkers bepaald.

 

5.            Verplichtingen van de klant

 

5.1.         De klant dient:

A            Vóór de overeengekomen plaatsingsweek het plaatsingspunt op de locatie gereed te hebben voor aflevering en installatie van de drank- en/of zoetwarenautomaat. Dit houdt o.m. in dat een vrije doorgang aanwezig dient te zijn alsmede een veilige en adequate stroomvoorziening. Eventuele bijzondere voorzieningen die door Klinkers noodzakelijk worden geacht, waaronder o.m. begrepen kan zijn het inmetselen of verankeren van de zoetwarenautomaat, komen voor rekening van de klant.

B             Klinkers en door Klinkers ingeschakelde derden toegang te verlenen tot de locatie om hen in staat te stellen alle mogelijke (controle)werkzaamheden c.q. diensten –waaronder o.m. begrepen het controleren van de tellerstanden- te verrichten teneinde de drank en/of zoetwaren -automaat optimaal te laten functioneren en hen te voorzien van die assistentie en faciliteiten die zij redelijkerwijs mogen verlangen.

5.2.         De klant dient voorts:

A            Het plaatsingspunt, de locatie en de drank- en/of zoetwarenautomaat in goede en hygiënische conditie te houden.

B             De drank- en/of zoetwarenautomaat en de inhoud daarvan als een goede huisvader te beheren en Klinkers onmiddellijk (telefonisch) op de hoogte te brengen van elk(e) gebrek c.q. storing aan de drank- en/of zoetwarenautomaat.

C             Voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor een adequate elektrische stroomvoorziening, hetgeen o.m. inhoudt dat het desbetreffende stopcontact niet verder dan 1,5 meter van het aansluitpunt in de drank- en/of zoetwarenautomaat verwijderd mag zijn.

D            De afstelling van de drank- en/of zoetwarenautomaat, waaronder begrepen het betalingssysteem, niet te wijzigen of anderszins de werking hiervan te beïnvloeden, dan wel enigerlei wijziging in de toestand van de drank- en/of zoetwarenautomaat aan te brengen.

E             Klinkers onmiddellijk op de hoogte te brengen van het voornemen om, om welke reden dan ook, de exploitatie van de locatie over te dragen of tijdelijk de exploitatie van de locatie te staken voor een periode van meer dan

veertien (14) dagen. Dit dient minstens twee (2) maanden van tevoren schriftelijk aan Klinkers te worden bericht.

 

6.            Kosten en onderhoud

 

6.1.         De kosten verbonden aan de door Klinkers noodzakelijk geachte reguliere onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, welke in opdracht van Klinkers zijn verricht door de door Klinkers aangewezen reparateur, zijn voor rekening van Klinkers, tenzij deze voortkomen uit nalatigheid of onrechtmatig handelen van de klant of derden waarvoor de klant aansprakelijk is.

 

7.            Aansprakelijkheid

 

7.1.         De klant vrijwaart Klinkers en alle door Klinkers ingeschakelde derden voor alle mogelijke schade en kosten verband houdende met:

A            Werkzaamheden of diensten op de locatie uitgevoerd door Klinkers en door derden ingeschakeld door Klinkers, en

                B             de exploitatie van de drank- en/of zoetwarenautomaat,

                behalve indien sprake is van opzet of grove schuld van Klinkers of door Klinkers ingeschakelde derden.

 

8.            Garantie

 

8.1.         Klinkers staat er voor in dat haar diensten worden verricht in overeenstemming met hetgeen redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien dat niet het geval is, zal Klinkers enkel gehouden zijn om deze alsnog dienovereenkomstig te verrichten.

 

9.            Eigendom van de drank en/of zoetwaren -automaat en het betaalsysteem

 

9.1.         Klinkers is en blijft te alle tijde eigenaar van de drank- en/of zoetwarenautomaat.

9.2.         De klant is niet gerechtigd de drank- en/of zoetwarenautomaat te verkopen, te verhuren, te koop aan te bieden, te verpanden of anderszins te vervreemden of toe te eigenen of rechten dienaangaande aan derden te verstrekken.

9.3.         De klant zal in geval van beslag of revindicatie door een derde, deze derde (of diens vertegenwoordiger) onverwijld op de hoogte stellen van het feit dat de drank- en/of zoetwarenautomaat eigendom is van Klinkers en dit vervolgens schriftelijk te bevestigen. Tevens zal de klant Klinkers hier onverwijld van in kennis stellen (onder vermelding van de identiteit en contactgegevens van de desbetreffende derde) en Klinkers kopie van de schriftelijke bevestiging doen toekomen.

 

10.          Aansprakelijkheid en verzekeringen

 

10.1.      De klant is aansprakelijk voor schade, verlies en diefstal van de drank- en/of zoetwarenautomaat.

10.2.      De klant dient, met ingang van de afleverdatum tot en met het moment dat de drank- en/of zoetwarenautomaat door Klinkers van de locatie is verwijderd de drank- en/of zoetwarenautomaat volledig te verzekeren tegen alle gebruikelijke risico’s bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen een van tijd tot tijd door Klinkers nader te geven bedrag, waarbij het belang van Klinkers dient te worden vermeld en Klinkers als onherroepelijk begunstigde wordt vermeld.